Friday, 6 May 2011

Imam Al-Bukhari:Periwayat Hadith Teragung..

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju’fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.
Sewaktu kecil Al Imam Al Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim ‘Alaihissalaam yang mengatakan, “Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Al Imam Al Bukhari), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa”. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya.
Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu ‘Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidaillah bin Musa, Abu Al Mughirah, ‘Abdan bin ‘Utsman, ‘Ali bin Al Hasan bin Syaqiq, Al Imam Ahmad bin Hanbal, dan sederet imam dan ulama ahlul hadith lainnya.
Murid-murid beliau tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim. Imam Bukhari adalah ahli hadith yang termasyhur di antara para ahli hadith sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab feqah dan hadith, hadith-hadith beliau memiliki martabat yang tinggi. Sebahagian memanggilnya dengan gelaran Amirul Mukminin fil Hadith (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadith). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

KEPINTARAN DAN KECERDASAN IMAM BUKHARI

Imam Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Beliau pernah berkata, “Saya hafal seratus ribu hadith shahih, dan saya juga hafal dua ratus ribu hadith yang tidak shahih”. Pada kesempatan yang lain belau berkata, “Setiap hadith yang saya hafal, pasti dapat saya sebutkan sanad (rangkaian perawi-perawi)-nya”. Mengikut riwayat lain, beliau telah hafaz 600,000 buah hadis beserta sanadnya.
Bukhari diakui memiliki daya hapal tinggi, yang diakui oleh abangnya Rasyid bin Ismail. Abangnya ini menceritakan bahawa Imam Bukhari ketika mudanya pernah mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh bersama beberapa orang sahabatnya. Tidak seperti murid lainnya, beliau tidak pernah membuat catatan kuliah. Beliau sering dicela membuang masa karena tidak mencatat, namun Imam Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, beliau meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka, kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Maka tercenganglah mereka semua kerana ternyata Imam Bukhari menghafal 15,000 hadith (lengkap dengan keterangan) yang tidak sempat mereka catat.
Ketika sedang berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadith yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadits yang sengaja "diputar-balikkan" untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat kesemua hadith yang salah tersebut secara berturutan, sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadith yang ditanyakan, kemudian membetulkan kesalahannya. Inilah yang sifat luar biasa Imam Bukhari, karena beliau mampu menghafal hanya dengan sekali dengar.
Selain terkenal sebagai seorang ahli hadith, Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain, iaitu olahraga. Misalnya beliau belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya, Imam Bukhari tidak pernah tersasar  dalam memanah kecuali hanya dua kali.

KARYA-KARYA IMAM BUKHARI

Karyanya yang pertama berjudul "Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien" (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika berusia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan abangnya yang bernama Ahmad. Di sanalah beliau menulis kitab "At-Tarikh" (sejarah) yang terkenal itu. Beliau pernah berkata, "Saya menulis buku "At-Tarikh" di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama".
Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami' ash Shahih, Al-Adab al Mufrad, At Tharikh as Shaghir, At Tarikh Al Awsat, At Tarikh al Kabir, At Tafsir Al Kabir, Al Musnad al Kabir, Kitab al 'Ilal, Raf'ul Yadain fis Salah, Birrul Walidain, Kitab Ad Du'afa, Asami As Sahabah dan Al Hibah. Diantara semua karyanya tersebut, yang paling popular adalah kitab Al-Jami' as-Shahih atau lebih dikenali dengan nama Shahih Bukhari. Imam Al-Bukhari mengambil masa selama 16 tahun dalam usahanya mengumpul,menapis, menyelidik dan menyusun hadis-hadis untuk dimuatkan dalam kitab tersebut. Kitab "Sahih Al-Bukhari" mempunyai 7,275 buah hadis yang telah ditapis daripada 600,000 buah hadis. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut bab-bab yangtertentu termasuklah bab feqah. Kemudian ianya dihuraikan menjadi beberapa pecahan seperti ibadat, muamalat dan jenayah.KETAKWAAN DAN KESHALIHAN IMAM BUKHARI

Ketakwaan dan keshalihan Imam Bukhari merupakan sisi lain yang tidak harus dilupakan. Berikut ini diketengahkan beberapa pernyataan para ulama tentang ketakwaan dan keshalihan beliau agar dapat dijadikan teladan.
Abu Bakar bin Munir berkata, “Saya mendengar Abu Abdillah Al Bukhari berkata, “Saya berharap bahwa ketika saya berjumpa Allah, saya tidak dihisab dalam keadaan menanggung dosa ghibah (menggunjing orang lain).”
Al Firabri berkata, “Saya bermimpi melihat Nabi SAW di dalam tidur saya”. Beliau Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam bertanya kepada saya, “Engkau hendak menuju ke mana?” Saya menjawab, “Hendak menuju ke tempat Muhammad bin Ismail Al Bukhari”. Baginda SAW berkata, “Sampaikan salamku kepadanya!”

WAFATNYA IMAM BUKHARI

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Beliau pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil terletak sekitar 10 km sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk menziarahi beberapa ahli keluarganya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya meninggal dunia pada 31 Ogos 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun. Beliau dimakamkan selepas Solat Zuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, beliau berpesan agar jenazahnya dikafani tiga helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai serban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak pun. Semoga Allah SWT merahmati dan memberkati beliau

~editor:mujahid91~

No comments:

Most Read Posts

Followers

Follow by Email

Aurat Oh Aurat!!

Aurat Oh Aurat!!